Ingeniører og arkitekter tegner og regner på livet løs

Den nyligt afgivne tilladelse og dispensation til Slotsprojektet giver i øjeblikket fast arbejde til både ingeniører og arkitekter, der skal færdiggøre de detaljerede tegninger for nybyggeriet. Imens fortsætter restaureringen af Kongefløjen og nyindretningen af Torvet.

Forud for dispensation og tilladelse fra myndighederne for henholdsvis bygningsfredning og fortidsmindefredning i juni måned lå en lang og konstruktiv dialog, som mundede ud i en række ændringer og tilretninger af det oprindelige vinderprojekt. 

Det er disse ændringer, som arkitekter og ingeniører nu skal implementere i det materiale, der skal danne baggrund for et kommende udbud for nybyggeriet.

Fuld gang i Torvet og restaureringen

Mens beregningerne for nybyggerierne bliver tastet, er der fuld gang i restaureringen af Kongefløjen og ændringerne af Torvet. 

Første fase af arbejdet med Kongefløjen er nu gennemført, og slottets murværk, tag, vinduer og bærende konstruktioner er blevet flot og nænsomt restaureret. Nu er projektet nået til Kongefløjens indre, og i øjeblikket bliver der gennemført 1:1-prøver af, hvordan de nye etagedæk i den gamle bygning skal brandsikres og forstærkes. Sammen med en række yderligere pilotprojekter, der gennemføres i efteråret 2019, er de en optakt til den endelige restaurering af fløjens indre, som forventes at sættes i gang i begyndelsen af det nye år.

Licitationen for Torvet er netop gennemført, og det næste skridt bliver at udpege den entreprenør, som skal stå for blandt andet den nye belægning, belysning og et nyt springvand på Torvet, når arkæologerne er færdige med deres undersøgelser. Undersøgelserne har frembragt flere interessante resultater: blandt andet spor af en række hustomter og brønde og et latrin fra de fire købstadsgårde, der blev revet ned i forbindelse med anlæg af turneringspladsen omkring 1550. 

Tre klager under behandling

Dispensationen fra fortidsmindemyndigheden indeholdt en klagefrist, som nu er udløbet. Tre klager er i øjeblikket er under behandling hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Sidst opdateret 04. september 2019