Bogpræsentation på Danehofmarkedet

Bogudgaven af Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn præsenteres søndag 7. juli kl. 14.30 i Tinghuset i Stendamsgade 9, Nyborg.

Til præsentationen vil flere af forfatterne være til stede. Bogudgaven af Kulturarvsmasterplanen kan erhverves for blot 25 kr. i hele juli måned. Fra 1. august koster bogen 100 kr. Bogen sælges af VisitNyborg og på Borgmestergården.

Kulturarvsmasterplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen og fremdrager de vigtige kulturmiljøer, bygninger, forløb og fortællinger og udpeger konkrete indsatsområder og målsætninger i Nyborg og nærmeste omegn.

Kulturarvsmasterplanen er en strategisk plan med et 50-årsperspektiv, der skal fungere som et styringsværktøj for, hvordan hovedfortællingen om Nyborg – Danmarks Riges Hjerte kan bevares, udvikles og tydeliggøres i det fysiske byrum i Nyborg og nærmeste omgivelser. Planen skal sikre et effektivt og smidigt samarbejde mellem fredningsmyndighederne, Nyborg Kommunes plan- og anlægsadministration samt Østfyns Museers varetagelse af de kulturhistoriske interesser. Kulturarvsmasterplanen er en hjørnesten i det store kulturarvsarbejde, der foregår i Nyborg i disse år, og den er en del af ansøgningen om optagelse på tentativlisten/UNESCO´s verdensarvsliste.

Det er med planen tillige et mål at gøre borgere og bygningsejere interesserede og bevidste om byens og egnens rige kulturliv. Dette gøres dels ved at stille et digitalt register på ejendomsniveau til rådighed for borgerne og dels ved udgivelsen af en trykt udgave, der beskriver byens og kommunens kulturarv på et mere overordnet og sammenfattende niveau. Man kan allerede nu downloade planen, ligesom der også er adgang til den digitale udgave herunder ejendomsregisteret på nedenstående link.

Download Kulturarvsmasterplanen her

Digital udgave af Kulturarvsmasterplanen - kulturarvsmasterplan.nyborg.dk

Brug en moderne browser som Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

Alle er velkomne. Vi byder på en lille forfriskning undervejs.

For yderligere oplysninger, kontakt

Mette Ladegaard Thøgersen, museumsinspektør, ph.d., leder af Nyborg Slot & Kulturarv, tlf. 6531 0207, e-mail: mlt@ostfynsmuseer.dk

Peter Holm, arkitekt i Nyborg Kommune, tlf. 6333 7944, e-mail: peh@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 04. juli 2019